சீர்காழி அருகே தைக்கால் கிராமத்தில் பாரம்பரிய தொழிலாக விளங்கும் பிரம்பு நாற்காலி தயாரிப்புகள்.
சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விட பிரம்புகளால் ஆன பொருட்களை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.

Showing 1–12 of 16 results

ஓவல் பழக்கூடை

300.00
நீள அகல  உயர அளவு: 15X10X3.5 அங்குலம் சீர்காழி அருகே தைக்கால் கிராமத்தில் பாரம்பரிய தொழிலாக விளங்கும் பிரம்பு நாற்காலி தயாரிப்புகள். சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விட பிரம்புகளால் ஆன பொருட்களை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.
Add to cart

வாத்துக் கூடை

450.00
நீள அகல  உயர அளவு: 13 X  9 X  5 அங்குலம் சீர்காழி அருகே தைக்கால் கிராமத்தில் பாரம்பரிய தொழிலாக விளங்கும் பிரம்பு நாற்காலி தயாரிப்புகள். சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விட பிரம்புகளால் ஆன பொருட்களை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.
Add to cart

சீர் தட்டு

450.00
நீள அகல  உயர அளவு: 21.5 X  15.5 X  4 அங்குலம் சீர்காழி அருகே தைக்கால் கிராமத்தில் பாரம்பரிய தொழிலாக விளங்கும் பிரம்பு நாற்காலி தயாரிப்புகள். சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விட பிரம்புகளால் ஆன பொருட்களை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.
Add to cart

ஓவல் பூசைக்கூடை

275.00
நீள அகல  உயர அளவு: 12.5 X 9 X 4 அங்குலம் சீர்காழி அருகே தைக்கால் கிராமத்தில் பாரம்பரிய தொழிலாக விளங்கும் பிரம்பு நாற்காலி தயாரிப்புகள். சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விட பிரம்புகளால் ஆன பொருட்களை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.
Add to cart

பூக்கூடை

450.00
நீள அகல  உயர அளவு: 8 X  8.5 X  7 அங்குலம் சீர்காழி அருகே தைக்கால் கிராமத்தில் பாரம்பரிய தொழிலாக விளங்கும் பிரம்பு நாற்காலி தயாரிப்புகள். சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விட பிரம்புகளால் ஆன பொருட்களை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.
Add to cart

பழக்கூடை

285.00
நீள அகல  உயர அளவு: 12 X  12 X  4 அங்குலம் சீர்காழி அருகே தைக்கால் கிராமத்தில் பாரம்பரிய தொழிலாக விளங்கும் பிரம்பு நாற்காலி தயாரிப்புகள். சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விட பிரம்புகளால் ஆன பொருட்களை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.
Add to cart

வாத்துக் பிடிக் கூடை

310.00
நீள அகல  உயர அளவு: 12 X  7 X  4 அங்குலம் சீர்காழி அருகே தைக்கால் கிராமத்தில் பாரம்பரிய தொழிலாக விளங்கும் பிரம்பு நாற்காலி தயாரிப்புகள். சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விட பிரம்புகளால் ஆன பொருட்களை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.
Add to cart

சிறிய ஈச்சக் கூடை – இரட்டை

300.00
இரண்டு கூடைகள் நீள அகல  உயர அளவு: 5.5  X  5.5 X  3.5 அங்குலம் சீர்காழி அருகே தைக்கால் கிராமத்தில் பாரம்பரிய தொழிலாக விளங்கும் பிரம்பு நாற்காலி தயாரிப்புகள். சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விட பிரம்புகளால் ஆன பொருட்களை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.
Add to cart

ஈச்சக் கூடை

320.00
நீள அகல  உயர அளவு: 14   X 14  X  7 அங்குலம் சீர்காழி அருகே தைக்கால் கிராமத்தில் பாரம்பரிய தொழிலாக விளங்கும் பிரம்பு நாற்காலி தயாரிப்புகள். சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விட பிரம்புகளால் ஆன பொருட்களை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.
Add to cart

வட்ட பூசைக்கூடை

175.00
நீள அகல  உயர அளவு: 8  X 8  X  4 அங்குலம் சீர்காழி அருகே தைக்கால் கிராமத்தில் பாரம்பரிய தொழிலாக விளங்கும் பிரம்பு நாற்காலி தயாரிப்புகள். சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விட பிரம்புகளால் ஆன பொருட்களை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.
Add to cart

சிறு பூசைக்கூடை

150.00
நீள அகல  உயர அளவு: 7  X 5.5 X  2அங்குலம் சீர்காழி அருகே தைக்கால் கிராமத்தில் பாரம்பரிய தொழிலாக விளங்கும் பிரம்பு நாற்காலி தயாரிப்புகள். சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விட பிரம்புகளால் ஆன பொருட்களை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.
Add to cart

ஈச்சை மலர்க் கூடை

250.00
நீள அகல  உயர அளவு: 8.5 X 8 X 6 அங்குலம் சீர்காழி அருகே தைக்கால் கிராமத்தில் பாரம்பரிய தொழிலாக விளங்கும் பிரம்பு நாற்காலி தயாரிப்புகள். சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விட பிரம்புகளால் ஆன பொருட்களை பயன்படுத்துவதே சிறந்தது.
Add to cart