தைத்திங்கள்
ஆயத்த ஆடைகள், நாட்டுமருந்து, இசைக்கருவிகள், நூல்கள், உணவுப்பொருட்கள்.